foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (30 ธ.ค. 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเป็นพนักงานจ้าง (4 ก.พ. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (1 มี.ค. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเป็นพนักงานจ้าง (5 พ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (5 พ.ค. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (1 มิ.ย. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 มิ.ย. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16 สิงหาคม 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง (23 สิงหาคม 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (12 กันยายน 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (21 กันยายน 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 (29 กันยายน 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม (29 กันยายน 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 ธันวาคม 2566)


Copyright © 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.