foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม


  ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการสามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่านลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
      1.เลือกหัวข้อที่ขอรับบริการ ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนและคลิ๊กปุ่ม "ส่ง"
      2.เมื่อเจ้าหน้าที่จะได้รับข้อความ และทำการตรวจสอบข้อมูล 
     3.เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อตามที่            ท่านระบุโดยเร็ว 

  ลงทะเบียนขอรับบริการออนไลน์ คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

  ลงทะเบียนขอรับบริการออนไลน์ คำร้องขอใช้รถฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยติดเตียง\ผู้ยากไร้


ระบบให้บริการออนไลน์จากหน่วยงานภายนอก

   ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ผู้มีความประสงค์ตรวจสอบสถานะโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

   1.คลิกระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

   2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 

   3.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

   4.กรอกรหัสยืนยันรูปภาพและกดค้นหาข้อมูล

  ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคม

ผู้มีความประสงค์ตรวจสอบสถานะสิทธิสวัสดิการของรัฐ

   1.คลิกระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคม

   2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบ"

  3.หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น

   4.หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ "ไม่พบสิทธิ"

  


Copyright © 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.