foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่)

การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

การขออนุญาตก่อสร้าง

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

การขึ้นทะเบียนผู้พิการ

การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งถมดิน

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

 


Copyright © 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.